• 16 octombrie 2019
  • By Imobiliare
  • Comentariile sunt închise pentru Kone_logo

Kone_logo

×
[wpusb]
Live

Programeaza Intalnire

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL A SOCIETĂȚII DELIA LEBADA SRL


În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul”),


(i) societatea DELIA LEBADA SRL., o Societate organizată și care funcționează conform legilor din România, cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Judetului, nr. 1, etaj 1, ap. 103, fiind inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/11282/2016, avand cod unic de inregistrare 36458360, (denumită în continuare „Societatea”);
prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea prevederilor legale şi a principiilor menţionate în continuare.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1. DEFINIȚII
Termenii cu literă mare utilizați în prezenta Politică sunt definiți după cum urmează:
Consimțământ - înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;
Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
Terț– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, Operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a Operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
Persoană vizată - persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

2. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
2.1. Societatea își desfășoară activitatea principală în domeniul lucrărilor de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
2.2. În scopul desfășurării activității menționate la art. 2.1 de mai sus, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor și exercitarea unor drepturilor specifice ale Societății sau ale persoanelor vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, precum și pentru asigurarea securității vieții și a integrității fizice a personalului care își desfășoară activitatea în cadrul Societății, precum și pentru protecția bunurilor din patrimoniul său, dar si pentru securitatea datelor Clientilor sau potentialilir clienti Societatea Prelucrează date cu caracter personal.
2.3. Datele cu caracter personal sunt Prelucrate numai în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă, cu stricta respectare a termenilor și condițiilor specificate prin prezenta Politică de securitate.


4. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
4.1. În vederea Prelucrării datelor cu caracter personal, Societatea are în vedere respectarea următoarelor principii:
(i) Prelucrarea cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare a acestor date;
(ii) Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
(iii) persoanele care Prelucrează datele cu caracter personal au primit instrucțiuni cu privire la modul de operare al acestora și sunt ținute de obligația de păstrare a confidențialității prelucrării acestor date;
(iv) În cazul identificării unor erori cu privire la datele cu caracter personal stocate, Societatea va face demersurile necesare în vederea îndreptării acestor erori;
(v) Datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada în care Persoana vizată este client/colaborator/abonat al Societății;
(vi) Informarea Persoanelor vizate de faptul că li se vor Prelucra datele cu caracter personal;
(vii) Persoanele vizate au dreptul de a notifica conform art. 9.1. Operatorul cu privire la orice Date cu caracter personal stocate sau cu privire la prezenta Politică;
(viii) Societatea va lua toate măsurile tehnice și organizatorice de securitate a Datelor cu caracter personal pentru protejarea acestor date împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;

6. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
6.1. Pentru a proteja Datele cu caracter personal de distrugerea accidentală sau ilegală, de pierderea sau alterarea acestora și de accesul unor persoane neautorizate, Societatea utilizează metode și tehnologii de securitate pentru a proteja Datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.
6.2. Societatea vor desemna persoana/persoanele care se vor ocupa cu Prelucrarea datelor cu caracter personal.
6.3. Orice modificare a Datelor cu caracter personal se poate face numai de către Persoanele vizate. Persoanelor vizate le-a fost adus la cunoștință faptul că Datele cu caracter personal care sunt prelucrate sunt confidențiale, precum și riscurile pe care le comportă Prelucrarea datelor cu caracter personal.
6.4. Datele cu caracter personal prelucrate și utilizate de către Societate se vor stoca pe suport electronic sau arhivă pe suport hârtie, pentru perioada necesară pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

7. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
7.1. Persoanele vizate au următoarele drepturi:
(i) dreptul la informare - presupune posibilitatea Persoanei vizate de a solicita și obține de la Societatea care îi prelucrează Datele cu caracter personal confirmarea faptului că Societatea este cea care prelucrează aceste date;
(ii) dreptul de acces la Date cu caracter personal - presupune dreptul de a obține de la Societate care Prelucrează date cu caracter personal, la cerere, conform art. 9.1., și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea Datelor cu caracter personal prelucrate de Societate, în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
(iii) dreptul de a solicita și obține modificarea Datelor cu caracter personal inexacte;
(iv) dreptul de opoziție –În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
(v) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)- Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (b) persoana vizată își retrage consimțământul;(c) persoana vizată se opune prelucrării; (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
(vi) Dreptul la rectificare-Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
(vii) Dreptul la restricționarea prelucrării - Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: (a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării.
(viii) Dreptul la portabilitatea datelor-Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.
7.2. Politica astfel modificată va fi publicată pe site-ul oficial, ,[www.lebadaresidence.ro] fiind transmisă prin e-mail către toți clienții.
7.3. Politica modificată va fi valabil aplicabilă începând cu data transmiterii ei către clienți.

8. TRANSFERUL IN STRĂINĂTATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
8.1. Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate prelucrate de Societate nu vor fi transferate în alte state.
9. DATE DE CONTACT
9.1. Toate notificările, cererile sau alte comunicări care se adresează sau se efectuează în temeiul prezentei Politici vor fi adresate Societății în următoarele modalități:
(i) prin accesarea următoarei pagini web: [www.lebadaresidence.ro];
(ii) prin e-mail transmis către: ,[sales@lebadaresidence.ro];
(iii) la numărul de telefon: ,[021.308.30.75];
(iv) prin poștă sau curier la următoarea adresă: Bucuresti, sector 2, str. Judetului, nr. 1, etaj 1, ap. 103.

Conectare Chat


Pentru conectare la optiunea CHAT trebuie sa introduceti numarul de telefon valid transmis anterior fie prin formularul "Programeaza intalnire", fie prin formularul de la sectiunea Contact.

Dupa introducerea numarului de telefon veti primi un mesaj de verificare pe telefon!

Numar de telefon

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words etc.

Garsoniera


Preturi incepand de la 28.000 euro + TVA

previous arrow
next arrow
Slider
Slider

Doua Camere


Preturi incepand de la 72.000 euro + TVA

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
Slider

Trei Camere


Preturi incepand de la 92.000 euro + TVA

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

Penthouse


Preturi incepand de la 221.000 euro + TVA

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

Schita 5 Camere


TIP A

Schita apartament tip A

TIP B

Schita apartament tip B

TIP C

Schita apartament tip C

Schita 6 Camere


TIP A

Schita apartament tip A

TIP B

Schita apartament tip B

TIP C

Schita apartament tip C

Plata Integrala


Situatia ideala pentru ambele parti. Se face la semnarea contractului de vanzare cumparare sau inainte.

Prima Casa


Celebrul program garantat de stat in care ai nevoie de un avans de min 5%. Acesta se plateste la antecontract / rezervare.

Credit Ipotecar


Proiectul Lebada Lake Residence este finantat de Vista Bank, prin urmare toti clientii pot beneficia de conditii de finantare simplificate si mai avantajoase fata de oferta standard a bancii. Pentru accesarea unui credit este necesar un avans de cel putin 15%.

Avantajele oferite de Vista Bank clientilor Lebada Lake Residence:

Adaugati Lebada Lake Residence la ecranul principal tastand comenzile browser-ului Safari si apoi

Adaugati Lebada Lake Residence la ecranul principal tastand si apoi si Ecran Aplicatii.
Galerie
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Schedule a meeting

Single room


Prices starting from 28,000 euros + VAT

previous arrow
next arrow
Slider
Slider

Two Rooms


Prices starting from 72,000 euros + VAT

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
Slider

Three Rooms


Prices starting from 92,000 euros + VAT

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

Penthouse


Prices starting from 221.000 euros + TVA

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

Chat Connection


To connect to the CHAT option, you must enter the valid telephone number previously transmitted either through the "Schedule a meeting" form or through the form in the Contact section.

After entering the phone number you will receive a verification message on the phone!

Phone Number

Full Payment


Ideal situation for both parties. It is done at the signing of the purchase agreement or before.

First House


The famous state guaranteed program where you need an advance of at least 5%. It is payable on the pre-contract / reservation.

Mortgage Loan


The Lebada Lake Residence project is funded by Vista Bank, so all the clients can benefit from simplified and more advantageous financing conditions compared to the bank's standard offer. To access a loan, an advance of at least 15% is required.

The advantages offered by Vista Bank to Lebada Lake Residence clients:

Gallery
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

SECURITY POLICY OF THE PROCESSING OF PERSONAL DATA OF THE COMPANY DELIA LEBADA SRL


In accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter referred to as "the Regulation"),
(i) The Company DELIA LEBADA SRL,
a company organized and operating according to the laws of Romania, with registered office in Bucharest, 2nd District, 1 Judetului street, 1st floor, flat 103, registered with the Trade Register under no. J40/11282/2016, having sole registration code 36458360 (hereinafter referred to as "the Company"),
processes personal data for legitimate purposes, in compliance with the legal provisions and the principles mentioned below.
The processing of personal data is done by mixed means (manual and automatic), under conditions that ensure the security, confidentiality and respect of the rights of the data subjects.

1. DEFINITIONS
The capital letters used in this Policy are defined as follows:
Consent- of the data subject means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject's wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her;
Personal data- means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’);
Processing personal data- means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction;

Controller- means the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data;

Third party- means a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorised to process personal data;

Data subject - the natural person whose personal data is processed.

2. PURPOSE OF PERSONAL DATA PROCESSING
2.1. The company carries out its main activity in the field of construction works of residential and non-residential buildings.
2.2. In order to carry out the activity mentioned in art. 2.1 above, as well as for the fulfilment of the obligations and the exercise of specific rights of the Company or of the persons concerned in the field of employment and social security and social protection, as well as for ensuring the security of life and the physical integrity of the personnel that performs it the activity within the Company, as well as for the protection of the assets of its patrimony, but also for the security of the data of the Customers or potential clients, the Company processes personal data.
2.3. Personal data are processed only in accordance with the applicable European and national legislation, in strict compliance with the terms and conditions specified by this Security Policy.

4. PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROCESSING
4.1. In order to process personal data, the Company intends to respect the following principles:
(i) Processing in good faith and in accordance with the legal provisions in force of these data;
(ii) The processing of personal data is done for specific, explicit and legitimate purposes, adequate, relevant and non-excessive in relation to the purpose for which they are collected and subsequently processed;
(iii) the persons who process the personal data have received instructions on how to operate them and are kept by the obligation to maintain the confidentiality of the processing of this data;
(iv) In case of identifying errors regarding the stored personal data, the Company will take the necessary steps to correct these errors;
(v) Personal data will be stored during the period when the data subject is a client / collaborator / subscriber of the Company;
(vi) Informing the data subjects that their personal data will be processed;
(vii) The data subjects have the right to notify according to art. 9.1. The operator regarding any stored Personal Data or this Policy;
(viii) The Company will take all technical and organizational measures for the security of Personal Data to protect these data against accidental or illegal destruction, loss, modification, disclosure or unauthorized access;

6. PERSONAL DATA SECURITY
6.1. In order to protect Personal Data from accidental or unlawful destruction, loss or alteration and access of unauthorized persons, the Company uses security methods and technologies to protect Personal Data collected in accordance with the legal provisions in force.

6.2. The company will designate the person(s) who will deal with the processing of personal data.
6.3. Any modification of the Personal Data can only be done by the Data Subjects. Data subjects were informed that the Personal Data being processed are confidential, as well as the risks involved in the processing of personal data.

6.4. The personal data processed and used by the Company will be stored on electronic media or archive on paper, for the period necessary to achieve the purposes for which they were collected.

7. THE RIGHTS OF THE DATA SUBJECTS.
7.1. The data subjects have the following rights:
(i) the right to information - implies the possibility of the data subject to request and obtain from the Company that processes his / her Personal Data the confirmation that the Company is the one that processes this data;
(ii) Right of access by the data subject - implies the right to obtain from the Company that processes personal data, upon request, according to art. 9.1., and free of charge, the rectification, updating, blocking or deletion of the Personal Data processed by the Company, in particular of the incomplete or inaccurate data, based on the supporting documents;
(iii) the right to request and obtain the modification of inaccurate Personal Data;
(iv) Right to object - The data subject shall have the right to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time to processing of personal data concerning him or her which is based on point (e) or (f) of Article 6(1), including profiling based on those provisions.

(v) Right to erasure (‘right to be forgotten’)- The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies: (a) the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed; (b) the data subject withdraws; (c) the data subject objects to the processing pursuant; (d) the personal data have been unlawfully processed; (e) the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject;


(vi) Right to rectification- The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.
(vii) Right to restriction of processing- The data subject shall have the right to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies: (a) the accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data; (b) the processing is unlawful;(c) the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims; (d) the data subject has objected to processing.
(viii) Right to data portability - The data subject shall have the right to receive the personal data concerning him or her, which he or she has provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided.

7.2. The policy thus modified will be published on the official website, [www.lebadaresidence.ro] being transmitted by email to all customers.
7.3. The modified policy will be valid from the date of its transmission to customers.

8. TRANSFER ABROAD OF PERSONAL DATA
8.1. The personal data of the data persons processed by the Company will not be transferred to other states.

9. CONTACT DATA
9.1. All notifications, requests or other communications addressed or made pursuant to this Policy will be addressed to the Company in the following ways:
(i) by accessing the following web page:, [www.lebadaresidence.ro];
(ii) by e-mail sent to:, [sales@lebadaresidence.ro];
(iii) at the telephone number:, [021.308.30.75];
(iv) by post or courier to the following address: Bucharest, district 2, Judetului Street no. 1, floor 1, flat. 103.

Rate la dezvoltator


Posibilitate de plata in rate la dezvoltator pentru o scurta perioada de timp.

Developer instalments


Possibility of payment in installments to the developer for a short period of time.